Vase

Glass Handmade vase.

 

Price

VA4/16-20-G, vase 25cm
(5037.82 CZK without VAT), 5995 CZK

 
VA4/15-20-G, vase 25cm
(5037.82 CZK without VAT), 5995 CZK

 
VA4/17-20-G, vase 25cm
(5037.82 CZK without VAT), 5995 CZK

 

Order Form